Công cụ cài đặt

Viettel-CA Tool v1.0

Phần mềm "Cấp chứng thư số từ xa" cho nhân viên Viettel. Mã SHA256 của file: DD2EC2740F69BAF29FC8B3480C48EC486C49D158A7141360D0737FBB9F693810

Link download Java 8

Link download Java 8 u121

Tool ký số hóa đơn viettel

Chạy tool ký số trước khi ký

eSigner_1.0.9

eSigner Thuedientu

vSignPdf

vSignPdf Ký xác thực file PDF

Cấu hình Chrome

Văn bản pháp quy về chứng thực số

Chứng thư số Viettel-CA SHA-256 cấp ngày 24/09/2020, thời hạn 24/09/2025

Chứng thư số Viettel-CA SHA-256 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Mã SHA256 của file: A1EE5CB48BB20D2DBF4269B49B6C886F265354A788A9F70B833AC766318EA1D7

Điều khoản sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel-CA

Mã SHA256 của file: 1CBCD9FB9566A11C54701A4AA51AC678501D66240AF25127219E126A19EFA559

Giấy phép kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel-CA được Bộ TT&TT cấp 05/10/2020

Giấy phép kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel-CA được Bộ TT&TT cấp 05/10/2020. Mã SHA256 của file: 10D61C396319CC3E04E153D2656511767613F6B72944C822C3F4B66593036F45

Chứng thư số Viettel-CA SHA256 cấp ngày 09/11/2017, thời hạn 02/10/2020

Chứng thư số Viettel-CA SHA256 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Mã SHA256 của file: 2F591A87DB7C8B979F5D9D206515ED4770174D7744F3BE8E8924BFC6F74CB45D

Chứng thư số Viettel-CA SHA1 mới cấp ngày 13/05/2019, thời hạn 13/05/2024

Chứng thư số Viettel-CA SHA1 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mới ngày 13/05/2019, thời hạn 13/05/2024. Mã SHA256 của file: F97884FE6AE3604F16025532493CE646FA9607495B6754A7C22641AEA571A435

Chứng thư số Viettel-CA SHA1 cấp ngày 02/10/2015, thời hạn 02/10/2020

Chứng thư số Viettel-CA SHA1 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/10/2015, thời hạn 02/10/2020. Mã SHA256 của file: A8CE0758B0177FA74F50E0DDFAFB9541B43E42C4E2811DC9026AA06B62F2A844

Quy chế chứng thực dịch vụ Viettel-CA

Quy chế chứng thực dịch vụ Viettel-CA. Mã SHA256 của file: 0A9D4668D05B0A6D48FC84A36A4717B7257F5B67C8BD10215D8700A5BB122EEF

Scroll to Top