Hướng dẫn dịch vụ vBHXH

HD xử lý các tình huống khi sử dụng phần mềm vBHXH theo QĐ 595 (v1.8)

HD xử lý các tình huống khi sử dụng phần mềm vBHXH theo QĐ 595 (v1.8). Mã SHA256: 1CA2AB458DF96B72445073F0AEB51D921DD419168C86BDCA894ED12FDA7ACCA6

Hướng dẫn đưa PM vBHXH vào vùng tin tưởng của PM diệt virus

Mã SHA256: 8D319C3A56D3C48FFE2911DC87174697A6E4992B4DD8A62A872C03B40A7579D5

Hướng dẫn cài đặt phần mềm vBHXH

Mã SHA256: 372C8D1F8BCAB855072EEF1B372D3B120BFAF817181B7740F7A608B70B9CF67D

HDSD phần mềm vBHXH VN theo Quyết định 595, 166, 505 (Bản desktop)

v1.1. Mã SHA256: D35BB7C6F17B9123FB6C3AB7E2B4B9C60137703319BDAAA0E7DE35ED379E33BE

HDSD phần mềm vBHXH theo Quyết định 166, 1040 (Bản Web)

v1.5. Mã SHA256: 7B9A8BBDE81A12D082EC7AC5C7634A725AE0A0387B1724EE4FB98DE6EA9C13FD

Hướng dẫn sử dụng phần mềm vBHXH TP Hà Nội theo chuẩn BHXH Việt Nam từ 01-05-2019

Hướng dẫn sử dụng phần mềm vBHXH TP Hà Nội theo chuẩn BHXH Việt Nam từ 01-05-2019. Mã SHA256: EBE6B73B265290003FA32DF6CDF9A780202A61664E0C7B7859B37F583C025780

Hướng dẫn đăng ký lần đầu tại BHXH Hà Nội trên phần mềm vBHXH

Hướng dẫn đăng ký lần đầu tại BHXH Hà Nội trên phần mềm vBHXH. Mã SHA256: E16ECE0427C62C70B79C8F58924CBC66EF3F80EFD39E4D28E25C43381911244E

Bảng mapping các trường trong chuẩn kết nối XML với các cột trên phần mềm vBHXH

Mã SHA256: A8DB01827A64163B775E99EB06EEC3BFA5B4FB9926F5A1F5F8C4C95644022C54

Scroll to Top